Projekt „EURIBOR: Promowanie zrównoważonych działań na rzecz wzmocnienia słabszych grup młodych kobiet” (No. 2020-1-0049) skierowany jest do kobiet w wieku 24-29 lat, które:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się ani nie szkolą się,
 • które znajdują się w trudnej sytuacji: są długotrwale bezrobotne, pochodzą ze środowisk migracyjnych lub mniejszościowych, mieszkają w małych miejscowościach lub na wsi, lub są matkami z obowiązkami rodzinnymi.

Poprzez transnarodową i regionalną współpracę partnerów projektu z odpowiednimi lokalnymi interesariuszami oraz programy zwiększające szanse na zatrudnienie obej­mujące szkolenia w miejscu pracy, kursy on-line i programy przedsiębiorczości on-line uzupełnione mentoringiem, projekt EURIBOR poprawi sytuację zatrudnienia młodych kobiet, zwiększy liczbę młodych kobiet doświadczających włączenia społecznego oraz poprawi współpracę transnarodową w zakresie kwestii związanych z rynkiem pracy. Pro­jekt EURIBOR jest skierowany do 380 młodych kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji.

PROJEKT BĘDZIE OPIERAŁ SIĘ NA:

 • transferze know-how
 • międzynarodowej, lokalnej i wielostronnej współpracy z firmami, organizacjami lokalnymi i urzędnikami
 • pokonywaniu barier w uczestnictwie i opracowywaniu strategii docierania, które działają na młode kobiety z grup wrażliwych
 • całościowym wsparciu zespołu mobilnego obejmującym wsparcie psychologiczne i doradcze w zakresie pracy
 • programach na rzecz zatrudnienia obejmujących szkolenia w miejscu pracy w nietradycyjnych zawodach oraz przygotowaniu na stanowiska na poziomie podstawowym, dotyczącym zawodów przyszłościowych
 • ofertach szkoleniowych i oferujących młodym kobietom możliwość pracy online z domu
 • programach samozatrudnienia i przedsiębiorczości online

KONSORCJUM PARTNERSKIE:

 • Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland
 • Fundacja Harmonia Życia – Poland ( od 1 kwietnia 2023)
 • Active Europe Region (Regione Europa Attiva – Reattiva) – Italy
 • Agency for Regional and Economic Development (ARIR, Vratsa) – Bulgaria
 • State Enterprise „Bulgarian German Center for Vocational Training” (DP BGCPO) – Bulgaria
 • HERMES Corporation LTD – Malta
 • Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle Andalusia – Spain
 • Vocational Center Obala (Poklicni Center Obala) – Slovenia
 • Austrian Young Workers Movement – (Österreichische Jungarbeiterbewegung – ÖJAB) – Austria
 • Training Center of the Saxon economy (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH) – Germany

REZULTATY PROJEKTU:

1. Zwiększona współpraca transnarodowa w kwestiach rynku pracy

 • Do końca projektu (2023r.) 12 kwalifikujących się podmiotów z państw członkowskich UE weźmie udział w projektach współpracy ponadnarodowej
 • Do końca projektu (2023) poziom zaufania pomiędzy podmiotami współpracującymi w konsorcjum będzie rósł maksymalnie do 5 punktów
 • Do końca projektu (2023) 90% zaangażowanych osób będzie stosować wiedzę zdobytą od ponadnarodowego konsorcjum

2. Poprawa sytuacji w zakresie zatrudnienia młodzieży NEET/grupy docelowej

 • 12 nowych miejsc pracy
 • Co najmniej 275 osób z grupy docelowej zaangażowanych w aktywne poszukiwanie pracy
 • Co najmniej 110 osób z grupy docelowej będących w procesie zakładania własnej firmy

  3. Zwiększona liczba młodzieży NEET/grupy docelowej doświadczającej włączenia społecznego
 • Co najmniej 275 osób z grupy docelowej uczestniczących w działaniach włączających (np. szkoleniach w miejscu pracy)
 • Co najmniej 70% grupy docelowej doświadczy włączenia społecznego, przejawiającego się poprzez wzmocnienie pozycji i/lub integrację społeczną

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Team Fundacji Harmonia Życia

The project “EURIBOR: Promoting sustainable actions for empowerment of vulnerable groups of youth women” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.
https://euribor-project.eu

Zostaw komentarz

Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content