1. Cele Harmonii Życia
Do głównych celów Harmonii Życia należy:

 1. Działalność naukowa i naukowo-techniczna, to jest:
  a. wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań na rzecz rozwoju w regionach,
  b. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu osiągnięć naukowych i rozwiązań technologicznych,
 2. Działalność oświatowa, to jest:
  a. wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,b. wspieranie kształcenia ustawicznego, jako narzędzia podnoszenia efektywności pracy i osobistego rozwoju,
  c. popieranie i inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  d. dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy,
  e. wspieranie działań integrujących pracobiorców różnych branż z firmami szkoleniowymi,
  f. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, seminarium, konferencji oraz wykładów
 3. Działalność mediacyjna.
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 5. Prowadzenie doradztwa, rekrutacji, mentoringu i coachingu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
 6. Inicjowanie działań mających na celu rozwój regionów, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji bezpośredniej,
 7. Działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza
 8. Zrównoważony rozwój regionalny
 9. Rozwój branży turystycznej w regionach,
 10. Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 11. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej,
 12. Ochrona środowiska, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
 13. Promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
 14. Współpraca i aktywizacja podmiotów z różnych lub takich samych branż lub sektorów w granicach dopuszczalnych przepisami powszechnie obowiązującego prawa wpływająca pozytywnie na rozwój, w tym rozwój w regionach,
 15. Wspieranie i promocja zatrudnienia, szczególnie osób w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, itp.,
 16. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, poszukujących pracy;
 17. Reintegracja społeczno – zawodowa oraz działania na rzecz włączenia,
 18. Angażowanie się w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.
 19. Działalność w zakresie udzielenia pomocy i wsparcia osobom niesamodzielnym i starszym.
 20. Promowanie, wsparcie i inicjowanie działań związanych z ochroną zabytków w poszczególnych regionach Polski.
 21. Wspieranie i realizacja inicjatyw związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Polski.
 22. Angażowanie się w tworzenie pozytywnych warunków do rozwoju potencjału gospodarczego, społecznego i kulturowego w poszczególnych regionach polski
 23. Propagowanie wiedzy o historii terenów województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego jego mieszkańców, ich dorobku i odrębnej tożsamości oraz kultury jak i promowanie i wspieranie walorów turystycznych tych regionów.
 24. Angażowanie się w działania związane z ochroną środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 25. Promowanie zdrowego stylu życia w tym propagowanie wiedzy o chorobach zapobiegania im oraz metodach ich leczenia.
 26. Działalność charytatywna i prospołeczna,
 27. Wspieranie i promocja systemu ekonomicznego uwzględniającego potencjał, predyspozycje i możliwości osób starszych, a także nakierowanego na spełnianie ich potrzeb (tzw. „silver economy”),
 28. Organizowanie i wspieranie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej i propagowanie wspólnej Europy,
 29. Poprawa warunków pracy, poprawa warunków życia, a w tym godzenie życia zawodowego z prywatnym.
 30. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego Europy, w tym ochrona zabytków i miejsc ważnych dla historii Polski i Europy oraz prowadzenie galerii i muzeów .
 31. Wspieranie, promowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie pandemiom oraz niwelację skutków pandemii covid-19 – gospodarczych i społecznych.
 32. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji wsi.
 33. Działalność na rzecz sprawców i ofiar przestępstw, przemocy i innych podobnych zjawisk.
 34. Przeciwdziałanie, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
 35. Postępowania mediacyjne w różnych formach.
 36. Propagowanie idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym.
 37. Edukacja dotycząca mediacji – wspieranie rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.
 38. Działalność na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz zielonych inwestycji.
 39. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
 40. Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 41. Działalność na rzecz wsparcia, promocji i rozwoju wolontariatu.
 42. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 43. Działalność na rzecz rozwoju praw kobiet i mężczyzn.
 44. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 45. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 46. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 47. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie, finansowanie i realizowanie działań naukowo-badawczych, mających na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, podnoszących konkurencyjność regionów,
 2. fundowanie stypendiów oraz inne wsparcie finansowe i organizacyjne prac naukowo-badawczych w kraju i za granicą,
 3. upowszechnianie, implementację i komercjalizację wypracowanych rozwiązań,
 4. wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 5. pozyskiwanie środków na inwestycje i przedsięwzięcia klastrowe (tj. mające na celu tworzenie klastrów, o których mowa w punkcie 7 poniżej), w tym pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy,
 6. pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy na cele zbieżne z celami Fundacji,
 7. tworzenie klastrów (tj. koncentracji podmiotów powiązanych ze sobą w sposób formalny i nieformalny) o różnym profilu działania, w tym złożonych z agencji zatrudnienia, podmiotów i instytucji szkoleniowych, szkół wyższych oraz zakładów pracy lub złożonych z podmiotów z branży turystycznej, lub z innej z branży, przy czym do każdego z klastrów mogą należeć podmioty z różnych branż, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego,
 8. zarządzanie klastrami, o których mowa w punkcie 7 powyżej oraz promocja idei powiązań klastrowych,
 9. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania podmiotów społecznych i gospodarczych, w tym z sektora publicznego (rządowego czy samorządowego) w działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi regionów i współpracy między nimi, w tym ochrony miejsc ważnych dla historii Polski i Europy,
 10. organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i upowszechniających w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 11. wspieranie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania w obszarze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym i technicznym,
 12. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, jak i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,
 13. promocję współpracy między uczestnikami klastrów, o których mowa w punkcie 7 powyżej oraz wsparcie działań mających na celu ich powstawanie i rozwój,
 14. wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji instytucji naukowych i biznesu,
 15. organizacja kongresów, sympozjów, konferencji, seminariów, targów, konkursów, wystaw i innych imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także ich upowszechnienie za pośrednictwem mediów,
 16. podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier i stereotypów oraz aktywizacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizację, zarządzanie lub inne uczestnictwo w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, przyrodniczych, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, ochrony przyrody i środowiska,
 17. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, a w tym aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej,
 18. tworzenie i prowadzenie placówek służących szeroko pojętej aktywizacji, włączeniu, zapobiegających wykluczeniu osób starszych i osób niesamodzielnych/zależnych oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek dziennej opieki,
 19. działania na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, dbałość o wysoką jakość kształcenia uwzględniającą postęp techniczny i wdrażane nowe technologie oraz innowacje,
 20. tworzenie innowacyjnych powiązań w obszarze edukacji i rynkiem pracy, 
 21. udział w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,
 22. działalność mediacyjną,
 23. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 24. prowadzenie doradztwa, rekrutacji, mentoringu i coachingu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 25. tworzenie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i innych placówek edukacyjnych, szkół oraz muzeów,
 26. tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, oświatowo – wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
 27. współpracę z innymi organizacjami, w tym również pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami, osobami i instytucjami w obszarze podejmowanych działań zbieżnych z celami Fundacji,
 28. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, promocji różnorodności kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i Europy,
 29. finansowanie inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób społecznie wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy,
 30. organizowanie bądź współpracę przy organizacji spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, pokazów i wydarzeń w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, w tym opartych na zaangażowaniu wolontariuszy,
 31. prowadzenie akcji informacyjnych i badań w zakresie określonym celami Fundacji,
 32. angażowanie Fundacji w działania promujące integrację europejską
 33. wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi, organami administracji i organizacjami gospodarczymi i społecznymi.
 •  
Prytulko © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content